ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

21 - 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬา โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก

10 สิงหาคม 2566 ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก นำเสนอผลงานนวัตกรรม IFTE ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส

นำเสนอผลงานการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ

27 กรกฎาคม 2566 ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก นำเสนอผลงาน การน้อมนำพระบรมราโชบานในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง